Previous Projects

Previous Project

Previous Project

သရက္ျမိဳ ့၊တူရကီီစစ္သခ်ဳႋင္းရင္ျပင္ႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္၊ အလံတိုင္ႏွင့္ အုတ္ဂူမ်ား

သရက္ျမိဳ ့၊တူရကီီစစ္သခ်ဳႋင္းရင္ျပင္ႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္၊ အလံတိုင္ႏွင့္ အုတ္ဂူမ်ား

သရက္ျမိဳ ့၊တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္းအတြင္း ျခံစည္းရိုးႏွင့္ ပတ္လမ္း

သရက္ျမိဳ ့၊တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္းအတြင္း ျခံစည္းရိုးႏွင့္ ပတ္လမ္း

သရက္ျမိဳ ့၊တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္းမုဒ္ဦး

သရက္ျမိဳ ့၊တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္းမုဒ္ဦး

GUARD HOUSE

GUARD HOUSE

သရက္ျမိဳ ့တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္းအျပင္ ျခံစည္းရိုး

သရက္ျမိဳ ့တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္းအျပင္ ျခံစည္းရိုး

သရက္ျမိဳ ့တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္း အုတ္ဂူ

သရက္ျမိဳ ့တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္း အုတ္ဂူ

သီးကုန္းလမ္းဆံု

သီးကုန္းလမ္းဆံု

သီးကုန္း - စမ္းအိုင့္ ရြာတြင္းလမ္း

သီးကုန္း - စမ္းအိုင့္ ရြာတြင္းလမ္း

သီးကုန္း - စမ္းအိုင့္ ရြာတြင္းလမ္း

သီးကုန္း - စမ္းအိုင့္ ရြာတြင္းလမ္း

ဓါတ္အားလိုင္း

ဓါတ္အားလိုင္း

ဓါတ္အားလိုင္း

ဓါတ္အားလိုင္း

စမ္းအိုင့္ေက်းရြာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ထရန္စေဖာမာ

စမ္းအိုင့္ေက်းရြာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ထရန္စေဖာမာ

ပင္မဓာတ္အားလိုင္းမွ တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္းသို့ ဓါတ္အားလိုင္းခြဲ

ပင္မဓာတ္အားလိုင္းမွ တူရကီစစ္သခ်ဳႋင္းသို့ ဓါတ္အားလိုင္းခြဲ

အမွတ္(၄၆၀) ၈လမ္း၊ ၁ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္။

အမွတ္(၄၆၀) ၈လမ္း၊ ၁ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္။